Polityka prywatności i cookies


POLITYKI PRYWATNOŚCI SACMI Packaging & Chocolate sp. z o.o.

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych wszystkich
Klientów i osób współpracujących.
2. Administratorem danych osobowych zawartych jest:
SACMI Packaging & Chocolate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul.
Zagaje 71/1, 30-437 Kraków (KRS: 0000722774, NIP: 6751640039, REGON: 369707877),
sacmi@sacmi.com.pl, www.sacmi.com.pl, tel. (12) 395 75 02, dalej: SACMI Packaging & Chocolate.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam przez Klientów danych SACMI Packaging & Chocolate
oświadcza, iż opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych
osobom nieupoważnionym. SACMI Packaging & Chocolate kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza
ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, w tym w szczególności z ustawą o ochronie danych
osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym również w aktach wykonawczych
do tych ustaw oraz w aktach prawa wspólnotowego.
4. W szczególności dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
5. Przetwarzane danych osobowych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo
danych osobowych, w tym poprzez ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz za pomocą
odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
6. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach,
w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
7. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach wszelkich czynności jest SACMI Packaging
& Chocolate. Administrator nie powoływał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
8. Każdy może skontaktować się z Administratorem. Dane Administratora danych osobowych oraz kontakt
do niego znajduje się w pkt 2 powyżej.
9. Podstawą prawną przetwarzania danych jest co do zasady zgoda Klienta na przetwarzanie danych
osobowych.
10. Przetwarzane danych osobowych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo
danych osobowych, w tym poprzez ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz za pomocą
odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
11. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Administratora: imię, nazwisko, firma przedsiębiorcy,
adres, numer PESEL, numery NIP, REGON i KRS, telefon, faks, adresy IP, adresy poczty elektronicznej,
numery rachunków bankowych.
12. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umów lub innych
porozumień, jak i sprzedaży lub świadczeniu usług, których stroną może być Klient lub osoba
współpracująca (art. 6 ust.1 lit.b RODO) oraz do podjęcia innych niezbędnych działań zmierzających do
zawarcia takich umów lub porozumień, jak i sprzedaży lub świadczeniu usług już po zawarciu umowy
(np. kontakt z Klientem, wykonywanie usług serwisowych) (art. 6 ust.1 lit. b RODO).
13. Dodatkowo dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
Cel Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje
Rozpatrywanie skarg i
reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. c RODO –

Dochodzenie roszczeń
związanych z zawartą
umową

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Windykacja należności i prowadzenie
postępowań sądowych, a następnie
egzekucyjnych

Archiwizowanie
dokumentacji, tj.
umów i dokumentów
rozliczeniowych

art. 6 ust. 1 lit. c RODO –

Prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. f RODO Posiadanie informacji o statystykach
prowadzonych przez nas działań co pozwala
nam na usprawnienie prowadzonej przez nas

działalności

Prowadzenie działań
marketingowych
własnych produktów i
usług bez
wykorzystania
środków komunikacji
elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Prowadzenie działań marketingowych
promujących prowadzoną działalność

Prowadzenie działań
marketingowych
własnych produktów i
usług z
wykorzystaniem
środków komunikacji
elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy
czym działania te ze względu
na inne obowiązujące przepisy,
w szczególności Prawo
telekomunikacyjne i Ustawę o
świadczeniu usług drogą
elektroniczną, prowadzone są
jedynie na podstawie
posiadanych zgód

Prowadzenie działań marketingowych
promujących prowadzoną działalność z
wykorzystaniem adresów e-mail i numerów

telefonów

Obsługa zgłoszeń
kierowanych z
wykorzystaniem
formularza
kontaktowego, innych
wniosków, w
tym zapewnienie
rozliczalności

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i
zapytania kierowane z wykorzystaniem
formularza kontaktowego lub w innej formie,
w tym przechowywanie newralgicznych
wniosków i udzielonych odpowiedzi celem
zachowania zasady rozliczalności

14. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i
realizacja Umowy będą niemożliwe. Nie dotyczy to zgody marketingowej, która jest nieobowiązkowa.
15. W przypadku danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, w której Klient lub
osoba współpracująca jest stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą
ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów np. kodeksu cywilnego i / lub prawa
podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek
podatkowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług
przetwarzamy do momentu, aż Klient zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
16. Dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty
lub usługi, każdorazowo w ramach umów powierzenia danych. Do Państwa danych mogą też mieć
dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy informatyczne,
księgowe, audytorskie, kancelarie prawnicze. Administrator nie zamierza przekazywać żadnych danych
osobowych Klientów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

17. Każdy ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i
usunięcia, otrzymania kopii danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo
do ograniczenia przetwarzania danych.
18. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora każdemu przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w
Warszawie.
19. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Klientów
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, w ten sposób, że w wyniku
takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być
powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów.
20. Strona internetowa www.samci.com.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zrachowaniach w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach kontaktowych,
b. poprzez gromadzenie plików “cookies”, których gromadzenie i przetwarzanie odbywa się na
podstawie – POLITYKA COOKIES.

21. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i
analizujemy ruch na naszych stronach, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych
osobowych w rozumieniu RODO.
22. Strona internetowa zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika, w tym dane podane w
formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania
procesu obsługi kontaktu informacyjnego, złożenia reklamacji i korzystania z innych usług świadczonych
przez SACMI Packaging & Chocolate.
23. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć
rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz
rozwój naszej firmy. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
24. Niezależnie od powyższego informujemy, iż na stronie internetowej mogą pojawiać się linki do innych
stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od SACMI Packaging & Chocolate i
nie są w żaden sposób nadzorowane przez SACMI Packaging & Chocolate. Strony te mogą posiadać
własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
25. W razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności uprzejmie
informujemy jesteśmy do Państwa całkowitej dyspozycji – nasze dane znaleźć można na stronie
internetowej www.sacmi.com.pl.
26. Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 29 września 2018r.

POLITYKA COOKIES SACMI Packaging & Chocolate sp. z o.o.

1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady zbierania danych za pośrednictwem plików cookies podczas
korzystania przez Użytkowników z usług witryny www.sacmi.com.pl.
2. Operatorem strony internetowej wskazanej w pkt. 1, jest:
3. SACMI Packaging & Chocolate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul.
Zagaje 71/1, 30-437 Kraków (KRS: 0000722774, NIP: 6751640039, REGON: 369707877),
sacmi@sacmi.com.pl, www.sacmi.com.pl, tel. (12) 395 75 02, dalej: SACMI Packaging & Chocolate
4. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach
końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to
pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
5. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies.
6. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do
tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
7. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności
użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
8. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam przez Użytkowników danych SACMI Packaging &
Chocolate oświadcza, iż opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec
udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. SACMI Packaging & Chocolate kontroluje ich
wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, w tym w szczególności z
ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym również
w aktach wykonawczych do tych ustaw oraz w aktach prawa wspólnotowego.
9. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza
umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać
zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia
użytkownika.
10. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych
przeglądarkach:
– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
– Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
– Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
11. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą
uniemożliwić poprawne działanie Strony Internetowej.
12. Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 29 września 2018r.

Serwis


Stawiamy duży nacisk na ciągły rozwój działu serwisu, który zbudowany jest w oparciu o fabrycznie przeszkolonych techników wykonujących instalacje nowych urządzeń i zapewniających obsługę gwarancyjna i pogwarancyjną. Dzięki dostępowi do części zamiennych serwis Sacmi Packaging & Chocolate Sp. z o.o. zapewnia błyskawiczną reakcję minimalizując ryzyko długiego przestoju maszyn w razie awarii.

Kontakt do serwisu

e-mail: serwis@sacmi.com.pl,
tel: +48 123957502

Części zamienne

e-mail: czesci@sacmi.com.pl,
tel: +48 123957502